PREHĽAD
Túto webovú stránku prevádzkuje spoločnosť Nothingprojector. V celom texte tejto stránky sa pojmy "my", "nás" a "náš" vzťahujú na spoločnosť Nothingprojector. Spoločnosť Nothingprojector ponúka túto webovú lokalitu vrátane všetkých informácií, nástrojov a služieb dostupných na tejto lokalite vám, používateľovi, za predpokladu, že akceptujete všetky podmienky, pravidlá a upozornenia tu uvedené.

Návštevou našej stránky a/alebo nákupom od nás sa zapájate do našej "služby" a súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami ("podmienky služby", "podmienky") vrátane ďalších podmienok a zásad, na ktoré sa tu odkazuje a/alebo ktoré sú k dispozícii prostredníctvom hypertextového odkazu. Tieto Podmienky služby sa vzťahujú na všetkých používateľov stránky, okrem iného vrátane používateľov, ktorí sú prehliadačmi, predajcami, zákazníkmi, obchodníkmi a/alebo prispievateľmi obsahu.

Pred vstupom na našu webovú lokalitu alebo jej používaním si pozorne prečítajte tieto Podmienky používania. Prístupom alebo používaním ktorejkoľvek časti webovej lokality súhlasíte s týmito Podmienkami služby. Ak nesúhlasíte so všetkými podmienkami tejto zmluvy, nemôžete na webovú lokalitu pristupovať ani používať žiadne služby. Ak sa tieto podmienky poskytovania služieb považujú za ponuku, ich prijatie je výslovne obmedzené týmito podmienkami poskytovania služieb.

Na všetky nové funkcie alebo nástroje, ktoré sa pridajú do súčasného obchodu, sa tiež vzťahujú podmienky poskytovania služieb. Na tejto stránke si môžete kedykoľvek pozrieť aktuálnu verziu Podmienok služby. Vyhradzujeme si právo aktualizovať, zmeniť alebo nahradiť akúkoľvek časť týchto Podmienok služby zverejnením aktualizácií a/alebo zmien na našej webovej stránke. Je vašou povinnosťou pravidelne kontrolovať túto stránku, či nedošlo k zmenám. Vaše ďalšie používanie webovej stránky alebo prístup na ňu po zverejnení akýchkoľvek zmien znamená súhlas s týmito zmenami.

Náš obchod je umiestnený na Shopify Inc. Poskytujú nám platformu pre online elektronický obchod, ktorá nám umožňuje predávať vám naše produkty a služby.

ČASŤ 1 - PODMIENKY ONLINE OBCHODU
Súhlasom s týmito Podmienkami používania služby vyhlasujete, že ste dosiahli vek plnoletosti v štáte alebo provincii, v ktorej máte bydlisko, alebo že ste dosiahli vek plnoletosti v štáte alebo provincii, v ktorej máte bydlisko, a dali ste nám súhlas, aby sme umožnili používať túto lokalitu vašim maloletým závislým osobám.
Naše produkty nesmiete používať na žiadne nezákonné alebo neoprávnené účely, ani nesmiete pri používaní služby porušovať žiadne zákony vo vašej jurisdikcii (okrem iného vrátane zákonov o autorských právach).
Nesmiete prenášať žiadne červy, vírusy ani žiadny kód deštruktívnej povahy.
Porušenie alebo porušenie ktoréhokoľvek z týchto podmienok bude mať za následok okamžité ukončenie poskytovania vašich služieb.

ČASŤ 2 - VŠEOBECNÉ PODMIENKY
Vyhradzujeme si právo kedykoľvek odmietnuť službu komukoľvek z akéhokoľvek dôvodu.
Beriete na vedomie, že váš obsah (okrem informácií o kreditnej karte) sa môže prenášať nešifrovane a zahŕňa (a) prenosy cez rôzne siete a (b) zmeny, ktoré sa majú prispôsobiť technickým požiadavkám pripojených sietí alebo zariadení. Informácie o kreditnej karte sú počas prenosu cez siete vždy šifrované.
Súhlasíte s tým, že nebudete reprodukovať, kopírovať, predávať, ďalej predávať alebo využívať akúkoľvek časť služby, používanie služby alebo prístup k službe alebo akýkoľvek kontakt na webovej lokalite, prostredníctvom ktorej je služba poskytovaná, bez nášho výslovného písomného súhlasu.
Nadpisy použité v tejto zmluve sú uvedené len pre pohodlie a neobmedzujú ani inak neovplyvňujú tieto podmienky.

ODDIEL 3 - PRESNOSŤ, ÚPLNOSŤ A VČASNOSŤ INFORMÁCIÍ
Nenesieme zodpovednosť za to, že informácie sprístupnené na tejto stránke nie sú presné, úplné alebo aktuálne. Materiál na tejto stránke je poskytovaný len na všeobecné informácie a nemal by sa naň spoliehať alebo ho používať ako jediný základ na prijímanie rozhodnutí bez konzultácie s primárnymi, presnejšími, úplnejšími alebo aktuálnejšími zdrojmi informácií. Akékoľvek spoliehanie sa na materiál na tejto stránke je na vaše vlastné riziko.
Táto stránka môže obsahovať určité historické informácie. Historické informácie nie sú nevyhnutne aktuálne a slúžia len na vašu informáciu. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť obsah tejto stránky, ale nemáme povinnosť aktualizovať žiadne informácie na našej stránke. Súhlasíte s tým, že je vašou povinnosťou sledovať zmeny na našej stránke.

ČASŤ 4 - ZMENY SLUŽIEB A CIEN
Ceny našich produktov sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť alebo ukončiť poskytovanie služby (alebo jej časti či obsahu) bez predchádzajúceho upozornenia.
Nenesieme zodpovednosť voči vám ani voči žiadnej tretej strane za akúkoľvek úpravu, zmenu ceny, pozastavenie alebo prerušenie poskytovania služby.

ODDIEL 5 - VÝROBKY ALEBO SLUŽBY (ak sa uplatňuje)
Niektoré produkty alebo služby môžu byť dostupné výlučne online prostredníctvom webovej stránky. Tieto výrobky alebo služby môžu mať obmedzené množstvo a podliehajú vráteniu alebo výmene len v súlade s našimi Zásadami vrátenia tovaru.
Vynaložili sme maximálne úsilie na čo najpresnejšie zobrazenie farieb a obrázkov našich výrobkov, ktoré sa zobrazujú v obchode. Nemôžeme zaručiť, že zobrazenie akejkoľvek farby na monitore vášho počítača bude presné.
Vyhradzujeme si právo, ale nie sme povinní, obmedziť predaj našich produktov alebo služieb akejkoľvek osobe, geografickej oblasti alebo jurisdikcii. Toto právo môžeme uplatniť v jednotlivých prípadoch. Vyhradzujeme si právo obmedziť množstvá akýchkoľvek nami ponúkaných produktov alebo služieb. Všetky popisy produktov alebo ceny produktov sa môžu kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia, a to výlučne podľa nášho uváženia. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek ukončiť predaj akéhokoľvek výrobku. Akákoľvek ponuka akéhokoľvek výrobku alebo služby na tejto stránke je neplatná tam, kde je to zakázané.
Nezaručujeme, že kvalita akýchkoľvek produktov, služieb, informácií alebo iných materiálov, ktoré ste si zakúpili alebo získali, bude spĺňať vaše očakávania, ani že akékoľvek chyby v službe budú opravené.

ČASŤ 6 - PRESNOSŤ INFORMÁCIÍ O FAKTURÁCII A ÚČTE
Vyhradzujeme si právo odmietnuť akúkoľvek vašu objednávku. Podľa vlastného uváženia môžeme obmedziť alebo zrušiť množstvo zakúpených produktov na osobu, domácnosť alebo objednávku. Tieto obmedzenia sa môžu týkať objednávok zadaných tým istým zákazníckym účtom alebo v rámci toho istého zákazníckeho účtu, tej istej kreditnej karty a/alebo objednávok, ktoré používajú tú istú fakturačnú a/alebo dodaciu adresu. V prípade, že vykonáme zmenu alebo zrušíme objednávku, môžeme sa vás pokúsiť o tom informovať kontaktovaním e-mailovej a/alebo fakturačnej adresy/telefónneho čísla, ktoré ste uviedli v čase uskutočnenia objednávky. Vyhradzujeme si právo obmedziť alebo zakázať objednávky, ktoré sa podľa nášho vlastného posúdenia javia ako objednávky zadané obchodníkmi, predajcami alebo distribútormi.

Súhlasíte s poskytovaním aktuálnych, úplných a presných informácií o nákupe a účte pri všetkých nákupoch v našom obchode. Súhlasíte s tým, že budete bezodkladne aktualizovať informácie o svojom účte a ďalšie informácie vrátane e-mailovej adresy a čísla kreditnej karty a dátumu jej platnosti, aby sme mohli dokončiť vaše transakcie a v prípade potreby vás kontaktovať.

Podrobnejšie informácie nájdete v našich Zásadách vrátenia tovaru.

ČASŤ 7 - VOLITEĽNÉ NÁSTROJE
Môžeme vám poskytnúť prístup k nástrojom tretích strán, ktoré nemonitorujeme, nemáme nad nimi žiadnu kontrolu ani do nich nevstupujeme.
Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že poskytujeme prístup k takýmto nástrojom "tak, ako sú" a "ako sú k dispozícii" bez akýchkoľvek záruk, vyhlásení alebo podmienok akéhokoľvek druhu a bez akéhokoľvek schválenia. Nenesieme žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z vášho používania voliteľných nástrojov tretích strán alebo s ním súvisiacu.
Akékoľvek používanie voliteľných nástrojov ponúkaných prostredníctvom stránky je výlučne na vaše vlastné riziko a uváženie a mali by ste sa uistiť, že ste sa oboznámili s podmienkami, za ktorých nástroje poskytuje príslušný poskytovateľ (poskytovatelia) tretej strany, a že ich schvaľujete.
V budúcnosti môžeme prostredníctvom webovej stránky ponúkať aj nové služby a/alebo funkcie (vrátane vydania nových nástrojov a zdrojov). Takéto nové funkcie a/alebo služby budú tiež podliehať týmto Podmienkam poskytovania služieb.

ČASŤ 8 - ODKAZY TRETÍCH STRÁN
Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostredníctvom našej služby môžu obsahovať materiály od tretích strán.
Odkazy tretích strán na tejto stránke vás môžu presmerovať na webové stránky tretích strán, ktoré s nami nie sú prepojené. Nie sme zodpovední za preskúmanie alebo vyhodnotenie obsahu alebo presnosti a neručíme a nenesieme žiadnu zodpovednosť za materiály alebo webové stránky tretích strán, ani za iné materiály, produkty alebo služby tretích strán.
Nenesieme zodpovednosť za žiadne škody alebo poškodenia súvisiace s nákupom alebo používaním tovaru, služieb, zdrojov, obsahu alebo akýchkoľvek iných transakcií uskutočnených v súvislosti s webovými stránkami tretích strán. Pred uskutočnením akejkoľvek transakcie si pozorne prečítajte zásady a postupy tretích strán a uistite sa, že im rozumiete. Sťažnosti, reklamácie, obavy alebo otázky týkajúce sa produktov tretích strán by ste mali adresovať tretej strane.

ČASŤ 9 - PRIPOMIENKY POUŽÍVATEĽOV, SPÄTNÁ VÄZBA A INÉ PODANIA
Ak na našu žiadosť zašlete určité konkrétne príspevky (napríklad súťažné príspevky) alebo bez našej žiadosti zašlete tvorivé nápady, návrhy, propozície, plány alebo iné materiály, či už online, e-mailom, poštou alebo inak (ďalej spoločne len "komentáre"), súhlasíte s tým, že môžeme kedykoľvek a bez obmedzenia upravovať, kopírovať, publikovať, distribuovať, prekladať a inak používať v akomkoľvek médiu akékoľvek komentáre, ktoré nám zašlete. Nie sme a nebudeme povinní (1) zachovávať dôvernosť akýchkoľvek komentárov; (2) vyplácať náhradu za akékoľvek komentáre; alebo (3) reagovať na akékoľvek komentáre.
Môžeme, ale nie sme povinní, monitorovať, upravovať alebo odstraňovať obsah, o ktorom podľa nášho vlastného uváženia rozhodneme, že je nezákonný, urážlivý, výhražný, hanlivý, hanlivý, pornografický, obscénny alebo inak nevhodný alebo porušuje duševné vlastníctvo akejkoľvek strany alebo tieto Podmienky používania služby.
Súhlasíte s tým, že vaše komentáre nebudú porušovať žiadne právo tretej strany vrátane autorských práv, ochrannej známky, súkromia, osobnosti alebo iného osobného či vlastníckeho práva. Ďalej súhlasíte s tým, že vaše komentáre nebudú obsahovať hanlivý alebo inak nezákonný, urážlivý alebo obscénny materiál, ani nebudú obsahovať žiadny počítačový vírus alebo iný škodlivý softvér, ktorý by mohol akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť prevádzku služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky. Nesmiete používať falošnú e-mailovú adresu, predstierať, že ste niekto iný ako vy, ani inak zavádzať nás alebo tretie strany, pokiaľ ide o pôvod akýchkoľvek komentárov. Za všetky komentáre a ich správnosť nesiete výhradnú zodpovednosť. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za komentáre, ktoré ste uverejnili vy alebo tretia strana, ani za ne nenesieme žiadnu zodpovednosť.

ODDIEL 10 - OSOBNÉ ÚDAJE
Poskytovanie osobných údajov prostredníctvom obchodu sa riadi našimi zásadami ochrany osobných údajov. Ak si chcete pozrieť naše Zásady ochrany osobných údajov.

ODDIEL 11 - CHYBY, NEPRESNOSTI A OPOMENUTIA
Občas sa na našej stránke alebo v Službe môžu vyskytnúť informácie, ktoré obsahujú typografické chyby, nepresnosti alebo vynechania, ktoré sa môžu týkať opisov produktov, cien, propagačných akcií, ponúk, poplatkov za dopravu produktov, času prepravy a dostupnosti. Vyhradzujeme si právo opraviť akékoľvek chyby, nepresnosti alebo opomenutia a zmeniť alebo aktualizovať informácie alebo zrušiť objednávky, ak sú akékoľvek informácie v službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite nepresné, a to kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia (aj po odoslaní objednávky).
Nezaväzujeme sa aktualizovať, meniť alebo objasňovať informácie v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite, okrem iného vrátane informácií o cenách, s výnimkou prípadov vyžadovaných zákonom. Žiadny uvedený dátum aktualizácie alebo obnovenia použitý v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite by sa nemal považovať za informáciu, že všetky informácie v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite boli upravené alebo aktualizované.

ODDIEL 12 - ZAKÁZANÉ POUŽITIE
Okrem ďalších zákazov uvedených v Podmienkach služby máte zakázané používať túto stránku alebo jej obsah: (a) na akékoľvek nezákonné účely; (b) na nabádanie iných na vykonávanie alebo účasť na akýchkoľvek nezákonných činoch; (c) na porušovanie akýchkoľvek medzinárodných, federálnych, provinčných alebo štátnych predpisov, pravidiel, zákonov alebo miestnych nariadení; (d) na porušovanie našich práv duševného vlastníctva alebo práv duševného vlastníctva iných osôb; (e) obťažovať, zneužívať, urážať, ubližovať, ohovárať, ohovárať, znevažovať, zastrašovať alebo diskriminovať na základe pohlavia, sexuálnej orientácie, náboženstva, etnického pôvodu, rasy, veku, národnosti alebo zdravotného postihnutia; (f) poskytovať nepravdivé alebo zavádzajúce informácie; (g) nahrávať alebo prenášať vírusy alebo akýkoľvek iný typ škodlivého kódu, ktorý bude alebo môže byť použitý akýmkoľvek spôsobom, ktorý ovplyvní funkčnosť alebo prevádzku služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, iných webových stránok alebo internetu; (h) zhromažďovať alebo sledovať osobné údaje iných osôb; (i) na zasielanie spamu, phish, pharm, pretext, spider, crawl alebo scrape; (j) na akékoľvek obscénne alebo nemorálne účely; alebo (k) na zasahovanie do bezpečnostných prvkov Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej lokality, iných webových lokalít alebo internetu alebo ich obchádzanie. Vyhradzujeme si právo ukončiť vaše používanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej lokality za porušenie ktoréhokoľvek zo zakázaných spôsobov používania.

ČASŤ 13 - ODMIETNUTIE ZÁRUK; OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI
Nezaručujeme, nepredstavujeme ani neručíme za to, že používanie našej služby bude neprerušované, včasné, bezpečné alebo bezchybné.
Nezaručujeme, že výsledky, ktoré možno získať používaním služby, budú presné alebo spoľahlivé.
Súhlasíte s tým, že z času na čas môžeme službu na neurčitú dobu odstrániť alebo ju kedykoľvek zrušiť bez toho, aby sme vás o tom informovali.
Výslovne súhlasíte s tým, že používanie alebo nemožnosť používania služby je na vaše vlastné riziko. Služba a všetky produkty a služby, ktoré sú vám poskytované prostredníctvom služby, sú (s výnimkou prípadov, keď to výslovne uvedieme) poskytované "tak, ako sú" a "tak, ako sú k dispozícii" pre vaše použitie, bez akýchkoľvek vyhlásení, záruk alebo podmienok akéhokoľvek druhu, či už výslovných alebo predpokladaných, vrátane všetkých predpokladaných záruk alebo podmienok obchodovateľnosti, predajnej kvality, vhodnosti na konkrétny účel, trvanlivosti, vlastníckeho práva a neporušovania práv.
Spoločnosť Nothingprojector, naši riaditelia, úradníci, zamestnanci, pridružené spoločnosti, zástupcovia, dodávatelia, poskytovatelia služieb alebo poskytovatelia licencií v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť za akékoľvek zranenie, stratu, nárok alebo akékoľvek priame, nepriame, náhodné, trestné, špeciálne alebo následné škody akéhokoľvek druhu, vrátane, ale bez obmedzenia, ušlého zisku, ušlého príjmu, ušlých úspor, straty údajov, nákladov na výmenu alebo akýchkoľvek podobných škôd, či už na základe zmluvy, deliktu (vrátane nedbanlivosti), prísnej zodpovednosti alebo inak, vyplývajúcich z vášho používania služby alebo akýchkoľvek produktov obstaraných pomocou služby, alebo za akýkoľvek iný nárok súvisiaci akýmkoľvek spôsobom s vaším používaním služby alebo akéhokoľvek produktu, okrem iného vrátane akýchkoľvek chýb alebo opomenutí v akomkoľvek obsahu alebo akejkoľvek straty alebo škody akéhokoľvek druhu vzniknutej v dôsledku používania služby alebo akéhokoľvek obsahu (alebo produktu) zverejneného, prenášaného alebo inak sprístupneného prostredníctvom služby, a to aj v prípade, že ste boli upozornení na ich možnosť. Keďže niektoré štáty alebo jurisdikcie neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, v takýchto štátoch alebo jurisdikciách bude naša zodpovednosť obmedzená na maximálny rozsah povolený zákonom.

ODDIEL 14 - ODŠKODNENIE
Súhlasíte s tým, že odškodníte, budete brániť a zbavíte zodpovednosti spoločnosť Nothingprojector a naše materské spoločnosti, dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, partnerov, vedúcich pracovníkov, riaditeľov, agentov, dodávateľov, poskytovateľov licencií, poskytovateľov služieb, subdodávateľov, dodávateľov, stážistov a zamestnancov za akékoľvek nároky alebo požiadavky, vrátane primeraných poplatkov za právne zastupovanie, vznesené treťou stranou v dôsledku porušenia týchto Podmienok služby alebo dokumentov, na ktoré sa v nich odkazuje, alebo v dôsledku porušenia akéhokoľvek zákona alebo práv tretej strany.

ODDIEL 15 - ODDELITEĽNOSŤ
V prípade, že sa niektoré ustanovenie týchto Podmienok služby označí za nezákonné, neplatné alebo nevymáhateľné, takéto ustanovenie bude napriek tomu vymáhateľné v maximálnom rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi a nevymáhateľná časť sa bude považovať za oddelenú od týchto Podmienok služby, pričom takéto určenie nebude mať vplyv na platnosť a vymáhateľnosť ostatných zostávajúcich ustanovení.

ODDIEL 16 - UKONČENIE
Záväzky a povinnosti strán, ktoré vznikli pred dátumom ukončenia zmluvy, zostávajú v platnosti aj po ukončení tejto zmluvy na všetky účely.
Tieto Podmienky používania služby platia, pokiaľ ich vy alebo my nevypovieme. Tieto Podmienky služby môžete kedykoľvek ukončiť tak, že nám oznámite, že už nechcete používať naše služby, alebo keď prestanete používať našu stránku.
Ak podľa nášho vlastného uváženia nedodržíte alebo máme podozrenie, že ste nedodržali akúkoľvek podmienku alebo ustanovenie týchto Podmienok služby, môžeme túto zmluvu kedykoľvek ukončiť bez predchádzajúceho upozornenia a vy budete naďalej zodpovední za všetky dlžné sumy až do dátumu ukončenia zmluvy vrátane; a/alebo vám môžeme odoprieť prístup k našim službám (alebo ich časti).

ČASŤ 17 - CELÁ ZMLUVA
Ak neuplatníme alebo nevymôžeme akékoľvek právo alebo ustanovenie týchto Podmienok služby, neznamená to, že sme sa takéhoto práva alebo ustanovenia vzdali.
Tieto Podmienky služby a všetky zásady alebo prevádzkové pravidlá, ktoré sme zverejnili na tejto stránke alebo v súvislosti so Službou, predstavujú úplnú dohodu a dojednanie medzi vami a nami a upravujú vaše používanie Služby, pričom nahrádzajú všetky predchádzajúce alebo súčasné dohody, komunikáciu a návrhy, či už ústne alebo písomné, medzi vami a nami (okrem iného vrátane akýchkoľvek predchádzajúcich verzií Podmienok služby).
Akékoľvek nejasnosti pri výklade týchto Podmienok služby sa nebudú vykladať v neprospech strany, ktorá ich vypracovala.

ČASŤ 18 - ROZHODNÉ PRÁVO
Tieto podmienky poskytovania služieb a všetky samostatné zmluvy, na základe ktorých vám poskytujeme služby, sa riadia a vykladajú v súlade so zákonmi Francúzska.

ČASŤ 19 - ZMENY PODMIENOK POSKYTOVANIA SLUŽIEB
Na tejto stránke si môžete kedykoľvek prečítať aktuálnu verziu Podmienok služby.
Vyhradzujeme si právo podľa vlastného uváženia aktualizovať, meniť alebo nahradiť akúkoľvek časť týchto podmienok poskytovania služieb uverejnením aktualizácií a zmien na našej webovej lokalite. Je vašou povinnosťou pravidelne kontrolovať našu webovú lokalitu, či nedošlo k zmenám. Vaše ďalšie používanie našej webovej lokality alebo Služby alebo prístup k nim po zverejnení akýchkoľvek zmien týchto Podmienok služby znamená súhlas s týmito zmenami.

ODDIEL 20 - KONTAKTNÉ INFORMÁCIE
Otázky týkajúce sa podmienok poskytovania služieb nám posielajte na adresu [email protected].

Spoločnosť: Siki Eagle Sarl
Adresa: 1, Esplanade Miriam Makeba, 69100 Villeurbanne, Francúzsko